Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Algemene Voorwaarden – A28 Opleidingen B.V.

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door A28 Opleidingen B.V. beschikbaar wordt gesteld tijdens een opleiding.
Cursusgeld: het cursusgeld van de opleiding inclusief inschrijfgeld, zoals vermeld op de website.
In company- / Maatwerkopleiding: A28 Opleidingen B.V. verzorgt voor een Opdrachtgever in besloten kring voor een door de Opdrachtgever aan te wijzen groep deelnemers.
Opdrachtgever: elke particulier, bedrijf of instelling die bij A28 Opleidingen B.V. een opleiding afneemt of elke particulier, bedrijf of instelling die die bij A28 Opleidingen B.V. een In company- /Maatwerkopleiding afneemt.
Cursist: De persoon die deelneemt aan de cursus of opleiding.
Lesmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, lesmateriaal of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.
Opleiding: een door A28 Opleidingen B.V. verzorgde (rij-)opleiding, cursus, training, her- of bijscholing, omscholing, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.
Overeenkomst op Afstand: een opleidingsovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 7:46a Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
Opleidingsovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen A28 Opleidingen B.V. en een Opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een opleiding door A28 Opleidingen B.V. al dan niet ten behoeve van werknemers van die Opdrachtgever.
Website: de website van A28 Opleidingen B.V.: www.a28hoogeveen.nl

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, diensten, opdrachten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen, werkzaamheden en verdere overeenkomsten met A28 Opleidingen B.V.

Door inschrijving voor een opleiding aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. A28 Opleidingen B.V. wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen A28 Opleidingen B.V. en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).

Opleidingsovereenkomst
De Opdrachtgever gaat een Opleidingsovereenkomst met A28 Opleidingen B.V. aan door middel van de inschrijving voor de Opleiding. Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats door middel van: (1) het inschrijfformulier van A28 Opleidingen B.V., (2) telefonische aanmelding voor een opleiding, (3) per e-mail via het door A28 Opleidingen B.V. digitaal verstrekte inschrijfformulier, (4) via het inschrijfformulier op de Website, (5) door middel van goedkeuring van een door A28 Opleidingen B.V. uitgebrachte offerte of (6) door middel van het goedkeuren van een door A28 Opleidingen B.V. opgesteld opleidingsplan na een afgenomen proefles of intakegesprek. Elke opdracht c.q. inschrijving die door A28 Opleidingen B.V. aan de Opdrachtgever is bevestigd, wordt door A28 Opleidingen B.V. als bindend beschouwd, tenzij deze bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken en de deelnemer nog niet gestart is met de opleiding.

Annulering Opleiding
Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of opleidingsonderdeel naar het oordeel van A28 Opleidingen B.V. onvoldoende is, staat het A28 Opleidingen B.V. vrij om met de Opdrachtgever overeen te komen dat de betreffende Opleiding of opleidingsonderdeel op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien A28 Opleidingen B.V. en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) dan heeft de Opdrachtgever het recht de betreffende Opleiding of opleidingsonderdeel kosteloos te annuleren. Voorafgaand aan de aanvang van een Opleiding of In company-/Maatwerkopleiding heeft de Opdrachtgever het recht de betreffende Opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door A28 Opleidingen B.V. van de annulering geldt in het geval van (1) een brief: de datum van de poststempel, en (2) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (al dan niet verplaatste) Opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering.

In geval van annulering geldt (onverminderd de bedenk tijd zoals bedoeld in de Overeenkomst op Afstand indien van toepassing) dat A28 Opleidingen B.V. gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

Bij annulering van los geboekte en afzonderlijke praktijk- en theorielessen (niet behorend tot een Opleiding) na 2 dagen na dagtekening van de toegezonden bevestigingsmail worden de kosten volledig doorberekend. Bij gereserveerde examens worden de kosten te allen tijde doorberekend.

De Opdrachtgever is deze kosten niet verschuldigd als A28 Opleidingen B.V. voor de aanvang van de opleiding de voor de Opdrachtgever gereserveerde plaats heeft kunnen opvullen. Op A28 Opleidingen B.V. rust niet de verplichting zich daarvoor extra inspanning te getroosten. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Voorwaarden – A28 Opleidingen B.V. Indien er een annuleringsverzekering voor de opleiding is afgesloten, dan kan hierop een beroep worden gedaan; deze zal conform de polisvoorwaarden de annulering beoordelen.

Wanneer er geen annuleringsverzekering is afgesloten, dan kunnen praktijk- en theorielessen in de volgende gevallen kosteloos worden geannuleerd:

  • wanneer er een overlijden in de naaste familie is, en de begrafenis op de lesdag valt;
  • ingeval van spoedopname van de cursist in het ziekenhuis. Dit alleen ter beoordeling van A28 Opleidingen B.V.;

in alle gevallen moet dit schriftelijk aangetoond worden.

Overeenkomst op Afstand
Indien de Opdrachtgever een particulier is, heeft de Opdrachtgever gedurende 7 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. In geval van ontbinding dient de Opdrachtgever het ontvangen Lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan A28 Opleidingen B.V. terug te zenden. A28 Opleidingen B.V. is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Opdrachtgever. Het terugzenden is voor risico van de Opdrachtgever.

Geen recht op ontbinding bestaat als de Opleiding is begonnen voordat de termijn van 7 kalenderdagen is verstreken.

Betalingen en prijzen
Betaling van alle diensten en producten die A28 Opleidingen B.V. aanbieden door betaling van een door de Opdrachtgever digitaal ontvangen factuur per e-mail. Deze factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Wanneer Opdrachtgever niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan kan A28 Opleidingen B.V. te allen tijde de gelden van vooruitbetaalde examens of voertuig inhuur hiermee verrekenen, dit zonder toestemming van cursist of Opdrachtgever. Over de in rekening gebrachte diensten worden factuurkosten in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft, kan de cursist zelf voor de kosten van de opleiding worden aangesproken.

Tenzij schriftelijk afwijkend is overeengekomen, dient de overeengekomen prijs binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de Opdrachtgever, is hij een rentevergoeding ad 2% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

Bij buitengerechtelijke invordering is de Opdrachtgever naast de vergoeding van de rente een vergoeding voor incassokosten verschuldigd van 15% van de vordering met een minimum van € 100,00. Bij niet-tijdige betaling door de Opdrachtgever heeft A28 Opleidingen B.V. het recht om de desbetreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

De Opdrachtgever kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Voorwaarden – A28 Opleidingen B.V. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de factuur aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Betaling van alle Opleidingen die door A28 Opleidingen B.V. worden aangeboden, dient vooraf te geschieden conform bovengenoemde voorwaarden. A28 Opleidingen B.V. verstrekt dan een betalingsbewijs dat bij aanvang van de cursus aan de docent getoond dient te worden.

Gemaakte afspraken door derden met A28 Opleidingen B.V. over het volgen van opleidingen op rekening mogen alleen gedaan worden na goedkeuring van de directie. Ook kan de directie van A28 Opleidingen B.V. zonder opgave van reden het volgen van opleidingen op rekening stopzetten.

A28 Opleidingen B.V. is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de prijzen van aangeboden diensten te verhogen. De cursist of Opdrachtgever heeft dan het recht om de opleiding te staken, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisgeving van de prijsverhoging.

Afspraken
A28 Opleidingen B.V. kan, wanneer er sprake is van overmacht, slechte weersomstandigheden en binnengekomen examens, te allen tijde de praktijk- en theorieopleidingen afzeggen. A28 Opleidingen B.V. kan nimmer door de opdrachtgever voor gemaakte kosten of schade aansprakelijk worden gesteld.

Indien de cursist zich niet op de afgesproken plaats meldt voor zijn praktijkles, wordt het gehele lesgeld in rekening gebracht. De instructeur blijft maximaal 15 minuten wachten.

A28 Opleidingen B.V. kan in het geval van overmacht, ziekte, vakantie of een snipperdag van de instructeur/docent, een andere instructeur/docent aanwijzen om de lessen of de cursus voor hem waar te nemen. Mocht de cursist dit bezwaarlijk vinden, dan kan hij hiervan melding doen aan A28 Opleidingen B.V. na de eerstvolgende les. Eventueel kan dan besloten worden om de opleiding tijdelijk stil te zetten, of om een andere vervanger aan te wijzen. Deze regeling is niet van toepassing op opleidingen waarvan het praktijkexamen al vaststaat.

Indien een praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang kan vinden, en het wel verantwoord is om rijinstructie te geven, dan kan A28 Opleidingen B.V. besluiten om de examenrit om te zetten in een praktijkles. De kosten voor deze praktijkles zullen verrekend worden met de inhuur van het voertuig voor het examen.

Wettelijke verplichtingen
De cursist verklaart hierbij dat hij bij deelname aan de praktijklessen op de openbare weg ten tijde van de eerste afspraak 18 jaar is, in het bezit is van de benodigde certificaten c.q. rijbewijzen voor de betreffende categorie en dat hem niet bij gerechtelijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien mocht blijken dat de door de cursist bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de cursist A28 Opleidingen B.V. volledig, en zal de cursist eventueel alle ter zake aan A28 Opleidingen B.V. opgelegde boetes vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Wettelijke verplichtingen De cursist verklaart hierbij dat hij bij deelname aan de praktijklessen op de openbare weg ten tijde van de eerste afspraak 18 jaar is, in het bezit is van de benodigde certificaten c.q. rijbewijzen voor de betreffende categorie en dat hem niet bij gerechtelijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien mocht blijken dat de door de cursist bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de cursist A28 Opleidingen B.V. volledig, en zal de cursist eventueel alle ter zake aan A28 Opleidingen B.V. opgelegde boetes vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

A28 Opleidingen B.V. zorgen ervoor dat de praktijklessen worden gegeven door instructeurs/instructrices die voldoen aan de eisen gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). A28

Opleidingen B.V. kunnen de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de cursist en/of zijn gedragingen.

Cursisten die instructie krijgen rijden geheel op eigen risico, zowel op een verkeers-oefenterrein als op de openbare weg A28 Opleidingen B.V. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die kan ontstaan tijdens de praktijklessen. Deze is geheel voor het risico van de cursist zelf. A28 Opleidingen B.V. vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de praktijklessen op de openbare weg evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van alle voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, evenals het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen en medicijnen en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Lichamelijke of materiële schade van de kandidaat zelf die niet verhaald kan worden op derden, kan niet verhaald worden A28 Opleidingen B.V.

Garantie
A28 Opleidingen B.V. zullen alle inspanningen verrichten die nodig zijn om de cursist in staat te stellen om het examen waarvoor de cursist zich heeft laten opleiden te kunnen behalen. Indien de cursist het examen niet behaalt, kan A28 Opleidingen B.V. hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Ook wanneer het niet behalen van een examen veroorzaakt wordt door derden kan de aansprakelijkheid niet worden verhaald op A28 Opleidingen B.V.

Examengaranties, rijbewijsgaranties, en/of cursusgaranties worden alleen verstrekt indien de cursist alle lessen van de opleiding waarvoor hij zich heeft ingeschreven heeft gevolgd en betaald. Deze garanties vervallen 3 maanden na het laatste examen of na de laatste cursusdag.

Wanneer opdrachtgever een opleiding heeft afgesloten met een examengarantie en/of rijbewijsgarantie dan kan hij alleen gebruikmaken van de genoemde garantie indien opdrachtgever de lessen die geadviseerd zijn door zijn rijinstructeur ook gevolgd en betaald heeft.

Privacy
Personen die een product of dienst afnemen bij A28 Opleidingen B.V., worden geregistreerd in de cursisten-administratie. Op basis daarvan handelt A28 Opleidingen B.V. de aanvraag / inschrijving af. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt. Persoonlijke gegevens die worden verstrekt via evaluatieformulieren zijn uitsluitend voor intern gebruik. De cursisten-administratie valt onder de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens. A28 Opleidingen B.V. houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op haar website om daarmee zijn dienstverlening verder te kunnen optimaliseren. Deze statische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Klachten
De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of de aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie A28 Opleidingen B.V., Industrieweg 49, 7903 AJ Hoogeveen. A28 Opleidingen B.V. verwerkt klachten via een zelf opgelegde klachtenprocedure. U kunt de klachtenprocedure inzien via de Website of opvragen via uw contactpersoon bij A28 Opleidingen B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Meppel.

Contactgegevens

Personeel
06-42162379
085 – 760 68 70
info@uitzendbureau-a28.nl

 
 
 
Opleidingen
085-06401
info@a28-opleidingen.nl